Small Basket / Box

SB01_$1,080 (Box)
SB01_$1,080 (Box)
press to zoom
SB02_$780 (Box)
SB02_$780 (Box)
press to zoom
SB03_$1,080 (Box)
SB03_$1,080 (Box)
press to zoom
SB04_$680~$880 (Plants)
SB04_$680~$880 (Plants)

Plants in pot

press to zoom
SB05_$680 (Mini basket)
SB05_$680 (Mini basket)
press to zoom
SB06_$980 (Box)
SB06_$980 (Box)
press to zoom
SB07_$680 (Mini basket)
SB07_$680 (Mini basket)
press to zoom
SB08_$880 (Box)
SB08_$880 (Box)

Baby Born Celebration

press to zoom
SB09_$880 (Mini Vase)
SB09_$880 (Mini Vase)
press to zoom
SB10_$880 (Mini basket)
SB10_$880 (Mini basket)
press to zoom
SB11_$980 (Box)
SB11_$980 (Box)
press to zoom
SB12_$1,380 (Mini basket)
SB12_$1,380 (Mini basket)
press to zoom

*温馨提示:如花材供應短缺或遇延誤,部份花材將以當時市場現有材料取代,本公司將保留權利,以上圖片僅供參考*